عنوان :
بررسي روش تفسيري قرآن به قرآن با محوريت الميزان، الفرقان، اضواء البيان و تسنيم
نويسنده اصلي :
محمدي مجد ، محمدجواد
شماره ركورد :
142329
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
جلالي ، مصطفي
استاد راهنما :
رشيدپور ، ابوالقاسم
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت