عنوان :
ساماندهي ورودي شهر آباده با تاكيد بر هويت شهري
نويسنده اصلي :
احمدي، فاطمه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
142350
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تحصيلي :
شهرسازي
استاد راهنما :
شيما روشن ضمير
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت