عنوان :
استنباط پارامتري براساس نمونه هاي قضاوتي پساطبقه بندي
نويسنده اصلي :
ذاكري فر، سروش
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142358
دانشگاه :
دانشگاه يزد
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
جعفري، علي اكبر
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
آمار
استاد راهنما :
ذاكرزاده، حجت الله , دست برآورده، علي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت