عنوان :
استفاده منفردوتوام مراحل پيشرفته لاروي كفشدوزك (Hippodamia Variegata (Goeze و بالتوري (.Chrysoperla carnea (Steph در كنترل بيولوژيكي شته جاليز Apfis gossypii Glover
نويسنده اصلي :
زيبايي ، كريم
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان . دانشكده كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
بالتوريها و كفشدوزكها در برنامه مبارزه بيولوژيك با آفات در گلخانه ها، باغات و مزارع كرارا مورد استفاده قرار گرفته اند. ارجحيت استفاده منفرد يا توام دشمنان طبيعي در برنامه هاي مبارزه بيولوژيك در بين متخصصين اين رشته موضوعي بحث انگيز بوده و نظريات مختلفي در اين رابطه ارائه شده است . در اين ميان شايد نظريه مربوط به ارزياب يموردي كارايي منفرد و توام دشمنان طبيعي مختلف مقبول ترين آنها باشد. در تحقيق حاضر كه در آن از بالتوري Chrysoperla carnea )Steph(و كفشدوزك Hippodamia Variegata )Goeze(استفاده شد براي ارزيابي برتري استفاده منفرد يا توام اي دو شكارچي ابتدا ميزان تغذيه مراحل مختلف رشدي آنها از يكديگر (شكارچي گري بين گونه اي) در غياب و حضور طعمه (شكار)، ميزان جلب لاروهاي سن 3 دو شكارچي به پوره هاي بزرگ و كوچك شته جاليز درون پتري ديش و داخل انكوباتور و همچنين تاثير متقابل آنها در كاهش جمعيت شته جاليز روي بوته خيار سبز و در شرايط آزمايشگاه بررسي شد. متعاقبا كارايي منفرد و توام لاروهاي سن 3 دو شكارچي درون قفس و داخل گلخانه با دو نسبت رهاسازي شكارچي به شته جاليز (يك شكارچي به ترتيب به 30 و 90 شته ) روي خيار سبز ارزيابي گرديد. در آزمايشات ميزان تغذيه مراحل مختلف رشدي دو شكارچي از يكديگر، لاروهاي بالتوري از تخم ، لارو، شفيره و حشره كامل كفشدوزك و لاروها و حشرات كامل كفشدوزك از تخم و لارو بالتوري در غياب و حضور طعمه تغذيه نمودند ولي حضور طعمه بطور معني داري شدت تغذيه را كاهش داد. ميزان تغذيه لاروهاي بالتوري از تخم كفشدوزك نسبت به تغذيه لاروها و حشرات كامل كفشدوزك از تخم بالتوري بيشتر بود و اين موضوع احتمالا با پايه دار بودن تخم هاي بالتوري ارتباط داشت . در تغذيه لاروها و حشرات كامل شكارچيها از يكديگر لارو سن 1 بالتوري نسبت به لارو سن 1 كفشدوزك ، لارو سن 2 نسبت به لاروهاي سنين 1 و 2 كفشدوزك و لارو سن 3 بالتوري نسبت به لاروهاي سنين 1، 2، 3 و 4 و حشره كامل ...
شماره ركورد :
142361
دانشكده :
مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد راهنما :
بيژن حاتمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت