عنوان :
اثر برهم كنش ژنوتيپ هاي فسكيوي بلند‌ و تنش خشكي بر شاخص هاي پايداري ساختمان و كيفيت فيزيكي خاك
نويسنده اصلي :
غلامي، زهرا
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142378
گرايش رشته تحصيلي :
علوم خاك
دانشكده :
مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
محمدمهدي مجيدي
استاد داور :
شمس الله ايوبي، محمد رضا سبزعليان
استاد راهنما :
محمدرضا مصدقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت