عنوان :
بررسي روش ساخت بالا به پائين در گودبرداري‌هاي عميق
نويسنده اصلي :
مير بهنام قريشي ثابت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين مطالعه پس از معرفي روش ساخت بالا به پائين و ارائه مطالعات انجام شده در ادبيات فني، نحوه مناسب مدلسازي اين روش در نرم افزار Plaxis 3D Foundation مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور بررسي اثرات ميزان سختي سقف‌هاي زيرزمين بر پارامترهاي مختلف اين روش ساخت، تعدادي آرايش منظم از نحوه چينش بازشوها و دال سقف‌ها با عمق گود متوسط بررسي شده است. نتايج اين مدلسازي‌ها در قالب تغييرشكل‌هاي افقي ديواره گود، نشست خاك و پارامترهاي مديريت ساختي مورد تحليل و ارزيابي قرارگرفته است. در نتيجه اين بررسي‌ها مشاهده شد كه برخي از آرايش دال سقف‌ها به علت عدم توانايي كافي در كنترل تغييرشكل‌ها، به طور كلي مناسب استفاده در اين روش ساخت و ساز نيستند. يك روند كلي براي تغييرشكل‌هاي افقي ديواره و نشست خاك در اين روش پايدارسازي شناسايي و بررسي گرديده است. اثرات ميزان پوشش دال سقف بر تغييرشكل‌هاي مختلف گود بررسي و اين نتيجه حاصل شده است كه لزوما با افزايش تعداد دانسيته پوشش تغييرشكل هاي كمتري حاصل نمي‌شود. از ديگر نتايج اين بررسي‌ها تشكيل يك طبقه بحراني در تراز 75 درصد از عمق گود با تغييرشكل‌هاي بيشينه است. شناسايي اين طبقه و درنظرگرفتن راهكار مناسب براي كنترل اثرات اين طبقه مي‌تواند تاثيرات بسزايي در طرح پايدارسازي داشته باشد. در انتها نيز به جهت مقايسه كلي عملكرد هر آرايش از دال سقف‌ها يك سيستم امتيازدهي بر اساس پارامترهاي كنترل تغييرشكل‌هاي افقي، نشست خاك و همچنين چند عامل مديريت ساختي تعريف و براساس آن امتياز هر آرايش مشخص شده است. بر اين اساس آرايش‌هاي دور تا دور و تركيبي از موفق ترين آرايش‌ها در اين مطالعه شناسايي شده اند.
شماره ركورد :
142402
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
خاك و پي
استاد راهنما :
دكتر صابرماهاني - دكتر شاه نظري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت