عنوان :
بررسي ارتباط پذيرش بيماري وكيفيت زندگي درمادران مبتلابه ديابت بارداري مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا(س)شهررشت سال 97-1396
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: بارداري دوره اي بحراني درزندگي زنان است كه در اين دوران بدون شك سلامت مادر نقش حيـاتي را در سلامت نوزاد ايفا ميكنـد. برخي از مشكلات در دوران بارداري مـي تواننـد منجر به پيامدهاي ناخوشايندي شـوند. يكي ازشايع ترين عوارض متابوليك دوران بارداري ديابت است.انجام مطالعه در زمينه كيفيت زندگي وپذيرش بيماري نقش قابل توجهي در سلامت زنان باردار بخصوص زنان باردار با ديابت بارداري ايفا مي كند هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط پذيرش بيماري وكيفيت زندگي در مادران مبتلا به ديابت بارداري مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س) شهررشت انجام گرفت. روش كار: اين مطالعه توصيفي تحليلي از نوع مقطعي، برروي 150مادر با ديابت بارداري مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س) ، با روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه جمعيت شناختي محقق ساخته و پرسشنامه36سوالي كيفيت زندگي مرتبط با سلامت(SF-36) در دو بعد، سلامت جسماني و سلامت رواني و شامل هشت حيطه و پرسشنامه مقياس پذيرش بيماري (AIS) شامل 8سوال كه نتيجه و پيامد وضعيت سلامتي ضعيف را توصيف مي نمايد، استفاده گرديد. داده ها به كمك نرم افزار SPSS نسخۀ 20وآزمون هاي آماري كاي اسكوار، فيشر، مانتل هنزل مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته ها: 3/37درصد واحدهاي مورد پژوهش پذيرش بيماري و 7/62 درصد واحدهاي مورد پژوهش عدم پذيرش بيماري داشتند. وميانگين وانحراف معياردر نمره پذيرش بيماري 65/8±63/27 بوده است. ميانگين وانحراف معياردر نمره كيفيت زندگي 30/8±7/87 ودر بعد جسماني 78/6±06/47 ودر بعدرواني88/4±64/40 بوده است. بين وضعيت يانمره كيفيت زندگي با سن بارداري (019/0 ) p= وسابقه جراحي(005/ 0p= (و وتعدادجراحي (002/0 ) p= وسابقه ديابت دربارداريهاي قبلي (037/0 ) p= ارتباط معني دار وجود داشت. ولي بين پذيرش بيماري و كيفيت زندگي واحد هاي مورد پژوهش با كنترل متغيرهاي فردي واجتماعي تفاوت آماري معني دار ديده نشده است. از طرفي بر اساس آزمون كاي اسكوئر بين پذيرش بيماري وكيفيت زندگي ارتباط آماري معني دار وجود ندارد. هر چند درصد كيفيت زندگي مطلوب در كساني كه پذيرش بيماري داشتند (6/69%). وبيشتر از افرادي بود كه پذيرش بيماري نداشتند(6/59%). نتيجه گيري: در مطالعه حاضر بين پذيرش بيماري وكيفيت زندگي ارتباط آماري معني دار مشاهده نگرديد. بااين وجوددرصدقابل توجهي ازنمونه هاي مورد پژوهش(4/40%) كه پذيرش بيماري نداشتند، ازكيفيت زندگي نامطلوبي برخورداربودند. لذا ازآنجاكه كيفيت زندگي يك متغيرچند عاملي بوده ومي توانداز عوامل متعددي تاثيربپذيرداين احتمال وجود داردكه پرسشنامه استفاده شده براي جامعه مورد پژوهش نتوانسته باشد كه تمام عوامل موثر بركيفيت زندگي اين افرادرا سنجيده باشد وبه همين منظورابزاراستفاده شده قادرنبوده كه ارتباط معني داري پيش از پذيرش بيماري و كيفيت زندگي واحدهاي مورد پژوهش را نشان دهد واحتمال دارد با استفاده از ابزار كامل تر كه متغيرهاي بيشتري را پوشش دهد اين ارتباط از نظرآماري معني دار بدست آيد. كليدواژه:ديابت بارداري، پذيرش بيماري، كيفيت زندگي
شماره ركورد :
142411
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت