عنوان :
بررسي ارتباط بارمراقبتي و عملكردخانواده كودكان مبتلابه تالاسمي ماژور مراجعه كننده به مراكز درماني استان گيلان درسال 1396
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
زمينه و هدف : بيماري تالاسمي نه تنها در زندگي بيماران اختلال ايجاد مي كند بلكه اثرات وسيعي را بر زندگي والدين بجا مي گذارد و منجر به ايجاد بار مراقبتي و بدنبال آن باعث تغيير و اختلال در عملكرد ها و نقش هاي خانواده مي گردد.لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط بار مراقبتي و عملكرد خانواده كودكان مبتلابه تالاسمي ماژور انجام يافته است . روش بررسي :در اين مطالعه توصيفي – تحليلي 120 نفر از والدين كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور به شيوه ي طبقه بندي تصادفي نسبتي مورد بررسي قرار گرفتند . جهت گردآوري آوري داده ها از پرسشنامه هاي دموگرافيك ، بار مراقبتي ZARIT و سنجش عملكرد خانواده (Family Assessment Device) استفاده گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 21 و آزﻣﻮﻧﻬﺎي آﻣﺎريﺗﻮﺻﯿﻔﯽ( ميانه ، ميانگين ، انحراف معيار) وآزمون تحليلي ( تي مستقل ، كاي اسكوئر، ضريب همبستگي پيرسون )مورد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ قرار گرفت . يافته ها : اكثريت كودكان دختر (8/55% ) ، با ميانگين سني (77/4 ± 34/15 ) بودند. ميانگين و انحراف معيار بار مراقبتي والدين برابر با 76/7 ± 43/16 بود و 8/45 درصد از والدين بار مراقبتي بالا را تحمل مي كردند. ميانگين و انحراف معيار عملكرد كلي خانواده 9/1 ± 43/0 بود و 8/40 درصد از خانواده ها عملكرد كلي ناسالم داشتند كه بالاترين ميزان عملكرد سالم مربوط به حيطه ي حل مشكل ( 90 %) و كمترين ميزان عملكرد سالم مربوط به حيطه هاي مشاركت عاطفي و كنترل رفتار( 7/26% ) بود . همچنين بين بار مراقبتي كلي با حيطه هاي ارتباط( 016/0 = P ) ، نقش ها ( 001/0 < P ) ، پاسخ دهي عاطفي ( 003/0= P) و عملكرد كلي ( 001/0 > P ) همبستگي مثبت معني دار آماري مشاهده شد . نتيجه گيري : بيماري هاي مزمن از جمله بيماري تالاسمي و تداوم درمان آن ، بار مراقبتي زياد و فشارهاي رواني، اجتماعي و مالي به همراه دارد كه مي تواند تاثيرات نامطلوبي بر عملكرد خانواده داشته وخانواده را مجبور به تغييرحوزه هاي كاركرد خود نمايد بنابراين مي توان با برنامه ريزي و اقدامات مداخله اي درخصوص كاهش بارمراقبتي والدين به افزايش و بهبود ابعاد عملكرد ي خانواده هاي كودك مبتلا به تالاسمي ماژور دست يافت . كليد واژه ها: تالاسمي ، خانواده ، مراقبت از بيمار، كودك
شماره ركورد :
142413
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت