عنوان :
رابطه سرمايه روان شناختي، سخت رويي و خودكنترلي با فرسودگي شغلي كاركنان شركت پتروشيمي ايلام
نويسنده اصلي :
بسطامي، احسان
اساتيد راهنما :
كامران يزدانبخش
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
روان شناسي گرايش عمومي
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
95/7/14
شماره ركورد :
142431
دانشكده :
علوم اجتماعي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
آسيه مرادي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كامران يزدانبخش
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت