عنوان :
اثر مكمل ويتامين ب 6، منيزيم و روي بر عملكرد توليدي، صفات كمي تخم مرغ و فراسنجه هاي خوني مرغ هاي تخم گذار در شرايط محيطي گرم
نويسنده اصلي :
قلي زاده، حسين
اساتيد راهنما :
مهران تركي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
علوم دامي
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
28/07/1395
شماره ركورد :
142436
دانشكده :
علوم و مهندسي كشاورزي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مهران تركي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت