عنوان :
پديدار شناسي ايجاد و رشد استارت آپ هاي كشاورزي، موانع و راهكارها
نويسنده اصلي :
يوسفي، زهرا
اساتيد راهنما :
نادر نادري
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
مديريت كارآفريني
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
18/07/1395
شماره ركورد :
142442
دانشكده :
علوم اجتماعي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
بيژن رضايي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نادر نادري
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت