عنوان :
تاثير كربن معادل بر فرسايش چدن خاكستري
نويسنده اصلي :
اميدوار، وحيد
اساتيد راهنما :
علي محمد رشيدي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
مهندسي مواد
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
18/07/1395
شماره ركورد :
142443
دانشكده :
فني و مهندسي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
علي محمد رشيدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت