عنوان :
طراحي پايدار ساز سيستم قدرت با استفاده از روش پارامتر متغير خطي
نويسنده اصلي :
نظري، وحيد
اساتيد راهنما :
آرش صادق زاده
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
مهندسي برق
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1394/12/19
شماره ركورد :
142447
دانشكده :
فني مهندسي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
حمدي عبدي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
آرش صادق زاده
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت