عنوان :
حذف آلودگي ناشي از رنگ با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي...
نويسنده اصلي :
شفيعي مهر، مريم
اساتيد راهنما :
مصطفي فيضي و مسعود شريعتي راد
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
شيمي
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1394/07/27
شماره ركورد :
142454
دانشكده :
شيمي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مصطفي فيضي و مسعود شريعتي راد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت