عنوان :
بررسي شعاع طيفي چند خانواده از گراف هاي دو بخشي
نويسنده اصلي :
لطيفي مقدم، مهسا
اساتيد راهنما :
فرزاد شاهويسي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
رياضي محض
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1395/06/29
شماره ركورد :
142457
دانشكده :
علوم پايه
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فرزاد شاهويسي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت