عنوان :
بهينه سازي توليد مستقيم بيوديزل/ از دانه گلرنگ با استفاده از/ كاتاليستهاي طبيعي
نويسنده اصلي :
مريم همتي
اساتيد راهنما :
غلامرضا مرادي
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي گرايش پيشرفته
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/11/4
شماره ركورد :
142461
دانشكده :
دانشكده فني و مهندسي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
غلامرضا مرادي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت