عنوان :
بازتاب فرهنگ عامّه در مثنوي جهانگيرنامه
اساتيد راهنما :
دكتز غلامزضا سالميان
محل تحصيل :
دانشگاه رازي
رشته تحصيلي :
ستان ي ادتيات فارسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395
شماره ركورد :
142464
دانشكده :
ادتيات ي عل مً اوساوي
دانشگاه :
دانشگاه رازي كرمانشاه
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتز غلامزضا سالميان
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت