عنوان :
بررسي نقش هاي مشاوره در كاهش ميزان تمايل به اختلالات رفتاري دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان بهشهر
نويسنده اصلي :
ميرزايي ،نجمه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
اين پژوهش به منظور بررسي نقش برنامه هاي مشاوره در كاهش ميزان تمايل به اختلالات رفتاري دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بهشهر انجام گرفته است جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بهشهر اعم از شهري و وروستايي در سال تحصيلي 93 - 92 كه تعداد آن ها 4276 نفر مي باشد كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي 100 نفر به شيوه تصادفي انتخاب شدند يافته ها نشان مي دهد كه نقش برنامه هاي مشاوره در كاهش ميزان تمايل به اختلالات رفتاري موثر واقع شده است
شماره ركورد :
14248
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
محمد حاجي زاد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت