عنوان :
سنتز و شناسايي كمپلكس هاي نقره، نيكل و پالاديم با ليگاندهاي فسفرايليد حاوي كلر و فلوئور و كاربرد كاتاليتيكي در واكنش هاي كاهش نيترو به آمين و بررسي برهمكنش آنها با DNAو BSA
نويسنده اصلي :
رحيمي، مهزاد
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
شيمي
مقطع تحصيلي :
دكتري
شماره ركورد :
142482
گرايش رشته تحصيلي :
شيمي معدني
دانشكده :
شيمي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
محمد ديناري
استاد داور :
علي حسين كيانفر، حسين چيني فروشان اصفهاني، مجيد مقدم
استاد راهنما :
كاظم كرمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت