عنوان :
بررسي رابطه اعتياد به مواد مخدر بر جرايم اجتماعي در بين جوانان پسر شهرستان گلوگاه
نويسنده اصلي :
نوري تيرتاشي ، فاطمه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه اعتياد به مصرف مواد مخدر بر جرايم اجتماعي در بين جوانان پسر شهرستان گلوگاه در سال 93 94 بود روش پژوهش از نوع توصيفي بود كه 120 نفر از جوانان با رده سني 33 - 18 سال به روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان جوانان پسر شهرستان گلوگاه در سال 93 - 94 انتخاب شد ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود يافته ها نشان داد كه بين اعتياد به مصرف مواد مخدر بر سرقت رابطه معناداري وجود داشت بين اعتياد به مصرف مواد مخدر بر انحلال خانواده رابطه معناداري وجود داشت بين اعتياد به مصرف مواد مخدر بر قتل رابطه معناداري وجود داشت
شماره ركورد :
14249
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
صغري عموزاد مهديرجي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت