عنوان :
مقابله هاي تيماري در طرح هاي تصادفي مقيد ترتيبي
نويسنده اصلي :
روزبهاني، مرضيه
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
علوم رياضي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142496
گرايش رشته تحصيلي :
آمار اقتصادي و اجتماعي
دانشكده :
رياضي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
ريحانه ريخته گران
استاد داور :
ايرج كاظمي، محمود منجگاني
استاد راهنما :
سعيد پولادساز
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت