عنوان :
برخي كاربردهاي معادلات ديفرانسيل
نويسنده اصلي :
غزاله حسن زاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
142507
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
رياضيات و كاربردها
استاد راهنما :
دكتر گرشاسبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت