عنوان :
بررسي عوامل خريد اينترنتي با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي
نويسنده اصلي :
اميرحسين تركابادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
با شكل‌گيري كانال‌هاي فروش اينترنتي در كنار كانال‌هاي فروش سنتي، ارزيابي تاثير اين كانال‌ها بر روي يك ديگر جهت درك درست از رفتار مصرف كننده بسيار ضروري است. در اين پژوهش سعي شده تا با تعيين مدلي براي عوامل خريد اينترنتي به تصميم‌گيري ها در اين زمينه كمك شود و چگونگي اثر گذاري فروشگاه‌هاي واقعي بر خريد اينترنتي مورد بررسي قرار گرفته شده است. در اين تحقيق با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي مدل اوليه پژوهش شكل گرفت و سپس با استفاده از پرسشنامه فرايند جمع آوري اطلاعات آغاز شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS آمار توصيفي اوليه استخراج گرديد و با روش تحليل عاملي تائيدي مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار R مورد آزمون قرارگرفت. در نهايت با استفاده از روش معادلات ساختاري فرضيات تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند و رد ويا مورد قبول قرارگرفتند. در نهايت جمع بندي و پيشنهادات براي بهبود كيفيت مطالعات آتي مطرح شده است.
شماره ركورد :
142518
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي بنيادي نائيني
رشته تحصيلي :
مديريت تكنولوژي - انتقال تكنولوژي
استاد راهنما :
دكتر بابك اميري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت