عنوان :
بررسي بيان گذاري پروتئين رشته تارعنكبوت در الياف پنبه
نويسنده اصلي :
بهنام،مريم
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق
رشته تحصيلي :
كشاورزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
14252
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
رضواني-ابراهيمي
استاد راهنما :
دكتر داورپناه شهري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت