عنوان :
ارائه مدل رياضي نقش پارامترهاي مميزي ايمني راه در ايمني راه هاي دو طرفه برون شهري
نويسنده اصلي :
محمد حبيب زاده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ‌ارشد
شماره ركورد :
142521
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
راه و ترابري
استاد راهنما :
دكتر محمود عامري - دكتر حسن زياري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت