عنوان :
بررسي اثر بخشي استقرار سيستم مديريت كيفيت ( مبتني به استاندارد ISO/TS16949:2009) در صنعت خودروسازي (مطالعه موردي : شركت هدايت سرمايه كاسپين )
نويسنده اصلي :
حسين چنگيزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده امروزه اجراي استانداردهاي مختلف در سازمان ها و شركت ها بسيار فراگير شده است.اخذ گواهينامه هاي كيفي همراه با نتايج سودمند نيازمند صرف هزينه نيز مي باشد.تحقيق حال حاضر معطوف به بررسي اثر بخشي استقرار سيستم مديريت كيفيت ( مبتني به استاندارد ISO/TS16949:2009)در صنعت خودروسازي و همچنين بررسي اثرات پياده سازي استاندارد ISO/TS 16949 بر ارتقاء شاخص هاي كيفي است.تحقيق شامل يك فرضيه اصلي و شش فرضيه فرعي است.تحليل هاي به كار گرفته شامل بررسي نرمال بودن جامعه آماري، روش همبستگي پيرسون، و «تحليل عاملي تأييدي و تحليل مسير» با روش مدلسازي معادلات ساختاري(SEM) است.داده هاي 217 پرسشنامه مورد قبول از طريق ابزارهاي استاندارد علمي و آماري مورد ارزيابي قرارگرفته و سپس مراحل زير طي شدند: در ابتدا ادعاي نرمال بودن توزيع داده ها اثبات شد و پس از اينكه معين شد ضرايب همبستگي ابعاد موضوع تحقيق داراي علامت مثبت و معنادار هستند رابطه ي علٌي «اثر بخشي پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 و «شاخص هاي كيفي» با روش مدلسازي معادلات ساختاري (SEM) مورد سنجش قرارگرفت. كليه اعداد معناداري مربوط به پارامترهاي مدل از 1.96 بزرگتر و معنادار شده است و عدد معناداري 3.45 بين «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبنايISO/TS 16949 و «شاخص هاي كيفي» بيانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنادار ميان اين دو پارامتر است. نتايج نيز نشان مي دهد، كه «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي ISO/TS 16949 » 91% از تغييرات «شاخص هاي كيفي» را پيش بيني مي كند. بنابراين فرضيه اصلي تأييد مي شود و مي توان بيان كرد كه ارتقاي «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي ISO/TS 16949» در جامعه ي مورد نظر در سطح اطمينان 95% موجب ارتقاي «شاخص هاي كيفي» مي شود.با همين شيوه تحليل، كليه فرضيه هاي فرعي نيز مورد تأييد قرار گرفتند. واژه‌هاي كليدي: اثر بخشي، سيستم مديريت كيفيت ،استاندارد ISO/TS 16949:2009، صنعت خودروسازي
شماره ركورد :
142523
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سيد فريد قنادپور
رشته تحصيلي :
مديريت سيستم و بهره وري
استاد راهنما :
دكترعبدالرحمن حائري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت