عنوان :
ارزيابي اثر افزودن خرده لاستيك بر خواص مكانيكي ماسه كربناته هرمز با استفاده از دستگاه برش مستقيم
نويسنده اصلي :
كسري پارسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين تحقيق سعي شده با استفاده از آزمايش هاي برش مستقيم بزرگ مقياس رفتار ماسه هاي كربناته مخلوط با خرده لاستيك مورد ارزيابي قرار گيرد. براي اين منظور از خرده لاستيك با ابعادي بين 3 تا 4/5 ميليمتر استفاده شده و تاثير افزودن 0%، %10، 20% و 30% خرده لاستيك به نسبت حجمي با ماسه هاي كربناته هرمز مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان داد افزودن خرده لاستيك به ماسه كربناته هرمز باعث كاهش وزن مخصوص حداقل و حداكثر و به طور كلي باعث سبك شدن مخلوط مي-شود و نسبت تخلخل نمونه ها را طي تحكيم كاهش داده و هرچه سربار بيشتر شود، اين كاهش بيشتر مي-شود. خرده لاستيك در محدوده اندازه ذرات ماسه، مقاومت برشي را كاهش مي دهد. همچنين افزودن خرده لاستيك باعث مي شود نقطه اوجي در نمودار ديده نشود و با افزايش تغيير مكان افقي، تنش برشي افزايش مي يابد تا به مقدار نهايي خود برسد، در واقع نمونه ها رفتار سخت شونده از خود نشان مي دهند. همچنين با افزودن بيشتر خرده لاستيك رفتار نمونه ها بهبودي نيافته و يا در بازه تغيير مكان انجام شده بهبودي مشاهده نشد. اما رفتار نمونه در ايجاد پديده خردشدگي دانه ها بهبود يافته و همچنين نمونه ها خاصيت شكل پذيري بيشتري پيدا مي كنند. واژه هاي كليدي: ماسه كربناته، تسليح ماسه كربناته، خرده لاستيك، مقاومت برشي
شماره ركورد :
142525
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر علي اكبر حشمتي رفسنجاني
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
رشته تحصيلي :
مهندسي خاك و پي
استاد راهنما :
دكتر حسين صالح زاده
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت