عنوان :
بهينه سازي تخصيص مسير در شبكه حمل و نقل در تخليه اضطراري با وجود عدم قطعيت
نويسنده اصلي :
سارا احمدي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده: توانايي تخليه سريع يك ناحيه‌ي آسيب‌ديده در لحظات پس از وقوع حادثه امري بسيار مهم در راستاي حفظ جان ساكنين آن ناحيه است. حوادث مخرب عمدي يا طبيعي نيز ممكن است در هرلحظه در يك ناحيه‌ي در معرض خطر به وقوع بپيوندند و بنابراين آمادگي لازم براي برخورد با شرايط اضطرار هميشه بايد وجود داشته و نقشه راه تخليه از قبل برنامه‌ريزي شده باشد. در اين راستا، در پژوهش پيش رو يك مدل رياضي برنامه‌ريزي عدد صحيح مختلط در ميحط پويا ارائه شده كه كل زمان تخليه‌ي يك ناحيه‌ را كمينه مي‌كند. مسير‌يابي و تخصيص جميعت به پناه‌گاه‌ها نيز از ديگر كاركردهاي اين مدل است. محدوديت‌‌هاي ظرفيت نيز ارائه و به صورت استوار مدل‌سازي شده‌اند تا با تخطي برآورد ميانگين مقدار ظرفيت‌ها، پاسخ‌ بهينه همچنان شدني بماند. همچنين در اين پژوهش، تسهيلات امداد اضطراري جايابي و مكان‌يابي شده‌اند. مدل اين پژوهش بر روي داده‌هاي پرديس دانشگاه علم و صنعت ايران پياده سازي شده است. نتايج بدست آمده توسط الگوريتم تجزيه بندرز تسريع‌سازي شده حاكي از كارايي آن در ابعاد بزرگ مسئله در كمينه كردن زمان تخليه و دادن اطللاعات جمعيتي در هر گره و در هر بازه‌ي زماني است. براي اعتبارسنجي اين پژوهش نيز از تحليل حساسيت پارامترها استفاده شده و نتايج آن نمايان‌گر اعتبار مدل پيشنهادي با داده‌هاي گوناگون است. واژگان كليدي: تخليه‌ي اظطراري ، مسيريابي ، تخصيص ، مكان‌يابي ، بهينه‌سازي استوار ، الگوريتم تجزيه بندرز
شماره ركورد :
142534
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر ماكويي
رشته تحصيلي :
صنايع
استاد راهنما :
دكتر سجادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت