عنوان :
اندازه گيري پيچيدگي پروژه ها در روش مديريت ارزش كسب شده با بكارگيري تئوري آنتروپي شانون: مطالعه موردي
نويسنده اصلي :
اعظم فرح زادي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده محققان نشان داده اند كه ناكارآمدي عمليات مديريت پروژه به دليل عوامل پيچيده خاصي است كه داراي وابستگي هاي متقابل و عدم قطعيت هاي خاص صنايع هستند. پيچيدگي سيستم هاي ساخت و ساز ناشي از رفتارهاي احتمالي غيرخطي و نوظهور است كه مي¬تواند در تعاملات بين وظايف مرتبط با هم رخ دهد. مطالعه پيچيدگي در پروژه به يك موضوع ضروري به منظور ارائه روش هاي پيشرفته و مفاهيم براي مديريت پروژه تبديل شده است. مديريت ارزش حاصله يكي از شناخته شده ترين و كاربردي ترين روش¬هاي پايش و كنترل پروژه از حيث زمان، هزينه و محدوده مي¬باشد كه در سالهاي اخير مورد توجه بسياري قرار گرفته است. با اين عملكرد پروژه را در دوره موردنظر ارائه داده و تغييرات و انحرافات را در طول زمان منعكس نمي¬كند، در نتيجه تجزيه و تحليل اين تغييرات و همچنين تحليل علت و معلول در اين روش به سادگي امكان¬پذير نيست. ضعف روش¬هاي اندازه¬گيري سنتي عملكرد نياز به ارائه روش هاي نوين و كمي را ايجاب مي¬كند. پيچيدگي در پروژه ها همچنين باعث سوالات معتبري شده است: اينكه اندازه¬گيري پيچيدگي پروژه در سيستم مديريت ارزش كسب شده چگونه است؟ شاخص اندازه¬گيري پويايي در اين سيستم چيست؟ اين پايان نامه بر اساس اين سوالات قصد دارد اين شكاف تحقيقاتي را كه تا به حال هيچ اندازه¬گيري كمي پيچيدگي در سيستم مديريت ارزش كسب شده، در كارهاي تحقيقاتي آن را پر نكرده است، پر كند. در اين پژوهش از تئوري اطلاعات براي ارتباط سيستم هاي ساخت و ساز پيچيده و اندازه¬گيري پيچيدگي انتروپي باهم مورد استفاده قرار گرفت. اين اولين مطالعه براي استفاده از الگوريتم¬ آنتروپي شانون براي اندازه¬گيري كمي پيچيدگي در متد ارزش كسب شده در حوزه¬ي مديريت پروژه، از منظر نظريه اطلاعات است. در اين پژوهش با ارائه يك شاخص اندازه¬گيري پويايي هزينه در سيستم مديريت ارزش حاصله، تحت عنوان "نرخ موفقيت بودجه"، و با بكارگيري در آنتروپي الگوريتم شانون، اندازه¬گيري پيچيدگي در اين سيستم محاسبه مي¬گردد. نتايج نشان داد كه اين اندازه¬گيري كمي پيچيدگي در سيستم مديريت ارزش كسب شده در حوزه مديريت پروژه، نه تنها شكاف تحقيقاتي را پر مي‌كند، همچنين با ارائه شاخص اندازه¬گيري پويايي در اين سيستم در جهت تحليل ديناميكي از كنترل هزينه ¬ي يك پروژه¬، مي‌تواند يك استاندارد واحد براي اندازه¬گيري پيچيدگي اين سيستم در تحقيقات آتي را تنظيم كند. واژه‌هاي كليدي: مديريت ارزش كسب شده ، پيچيدگي ، آشفتگي ، آنتروپي شانون ، شاخص عملكرد هزينه ،شاخص عملكرد زمانبندي ، سيستم¬هاي پويا
شماره ركورد :
142538
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سيامك نوري
رشته تحصيلي :
مديريت سيستم و بهره وري
استاد راهنما :
دكتر مرتضي باقرپور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت