عنوان :
تدوين و اعتباريابي چارچوب برنامه درسي آموزش اقتصاد مقاومتي براي دوره ابتدايي
نويسنده اصلي :
محمودي، محمد حسين
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396
شماره ركورد :
142547
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
جاوداني، محمد , دانش، حسينعلي
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
استاد راهنما :
بخشايش، عليرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت