عنوان :
برنامه ريزي عمليات تعمير چاه در يك مخزن نفتي با در نظر گرفتن زمان تعمير چاه و طول تكميل مجدد برپايه مدل مخزن
نويسنده اصلي :
محمد سجاد زين العابديني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
توليد آب يكي از مشكلات عديده در مخازن نفتي به حساب مي¬آيد. در حال حاضر بيشترين حجم اتلافي در توليد نفت و گاز، توليد آب مي¬باشد. بر اساس گزارش شركت شلمبرژه 75 درصد توليد از مخازن دنيا در روز كه معادل 220 ميليون بشكه مي¬باشد به آب اختصاص دارد كه 11 ميليون دلار در هر روز صرف اصلاح آن مي¬گردد. اين پايان نامه به تحقيق در مورد سه روش جلوگيري از توليد آب در مخازن نفتي پرداخته است. اين سه روش شامل تكميل مجدد ، توليد آب از آبده و گردش آب از آبده مي¬باشد. از مقايسه¬اي كه بين سه روش با حالت عادي انجام شده است اين نتيجه گرفته شد كه هر سه روش گفته شده به بهبود بخشيدن تابع هدف كه مقدار خالص فعلي مي¬باشد كمك مي¬كنند. با افزايش طول كاهشي و زمان تكميل مجدد در آناليز حساسيت روش تكميل مجدد، مقدار تابع هدف به ترتيب افزايش و كاهش مي¬يابد. نتايج طراحي بهينة تكميل مجدد كاملاَ منطبق با آناليز حساسيت مي¬باشد. افزايش شدت ناهمسانگردي تأثيري روي نرخ توليد نفت براي مدل مربوطه ندارد ولي نسبت توليد آب به نفت را تا سال يازدهم بالا مي¬برد ولي بعد از اين سال، افزايش شدت ناهمسانگردي به پايين آمدن آب كمك بيشتري مي¬كند بنابراين نسبت توليد نفت به آب كم مي¬شود. حالت بهينة تكميل مجدد، نسبت آب به نفت و همچنين نرخ توليد نفت را براي مدت بيشتري كاهش مي¬دهد و مقدار خالص فعلي براي حالت بهينه با اختلاف بسيار چشمگيري از حالت غير بهينه بالاتر مي¬باشد. در روش توليد آب از آبده، با افزايش نرخ توليد آب از آبده، در ابتدا مقدار خالص فعلي افزايش سپس براي نرخ هاي بيشتر اين مقدار كاهش و در نهايت ثابت مي¬ماند. همچنين روند تغييرات مقدار خالص فعلي با افزايش طول تكميل توليدي نفت، توليدي آب و فاصلة بين سطح تماس آب و نفت با بالاترين مشبك تكميل توليدي آب، يك روند نزولي مي¬باشد. طراحي بهينة روش توليد آب از آبده به روش همزمان منطبق با آناليز حساسيت اين روش مي¬باشد، ولي نتايج روش متوالي مقداري با روش همزمان تفاوت دارد. به جهت اين كه بهينه سازي مدل ريز دانه به مراتب واقعي¬تر از مدل درشت دانه مي¬باشد ولي زمان اجراي بسيار زيادتري از مدل درشت دانه دارد، نتايج بهينه سازي مدل درشت دانه با مدل ريز دانه ادامه پيدا كرده است و اين نتيجه گرفته شد كه نتايج مدل ريز دانه تقريباَ برابر با مدل درشت دانه مي-باشد. با افزايش نسبت تراوايي عمودي به افقي، به دليل اينكه تمايل حركت آب در جهت عمود بيشتر از نفت مي¬باشد، بنابراين با افزايش اين نسبت، نرخ توليد آب از تكميل توليدي نفت افزايش مي¬يابد و به تبع آن نرخ توليد نفت نيز كاهش مي¬يابد. در آناليز حساسيت تعداد بلوك هاي شبيه سازي مرتبط با مدل گردش آب در جهت عمودي، تابع هدف وابستگي ناچيزي به تعداد بلوك ها نشان داده است، ولي در جهت افقي اين وابستگي شديد¬تر مي¬باشد كه اين امر باعث شده است دو مدل درشت دانه و ريز دانه براي مدل انتخاب شود. با افزايش نرخ توليد آب از آبده، تابع مقدار خالص فعلي تا حدي افرايش مي¬يابد، سپس براي نرخ هاي توليد بيشتر، اين مقدار ثابت مي¬ماند. با افزايش طول تكميل چاه نفتي و فاصلة بين بالاترين مشبك توليدي آب با سطح تماس آب و نفت، مقدار خالص فعلي سير نزولي دارد و همچنين رفتار تابع هدف با افزايش فاصلة بين تكميل توليدي و تزريقي آب، تا حدي افزايشي مي¬باشد و براي فواصل بزرگتر، مقدار خالص فعلي ثابت مي¬ماند. با افزايش طول تكميل توليدي آب، تابع هدف يك رفتار زنگوله¬اي از خود نشان مي¬دهد ولي تغييرات قابل توجهي ندارد. نتايج طراحي بهينة روش گردش آب به روش همزمان نيز منطبق با آناليز حساسيت مي¬باشد، ولي نتايج روش متوالي مقداري با روش همزمان تفاوت دارد. به جهت اين كه بهينه سازي مدل ريز دانه به مراتب واقعي¬تر از مدل درشت دانه مي¬باشد ولي زمان اجراي بسيار زيادتري از مدل درشت دانه دارد، نتايج بهينه سازي مدل درشت دانه با مدل ريز دانه ادامه پيدا كرده است و اين نتيجه گرفته شد كه نتايج بهينه سازي مدل ريز دانه نيز با نتايج مدل درشت دانه برابر مي¬باشد. با افزايش شدت ناهمسانگردي ،يعني افزايش نسبت تراوايي عمودي به افقي، به دليل اينكه تمايل آب به حركت عمودي بيشتر از نفت مي¬باشد، بنابراين با افزايش اين نسبت، نرخ توليد آب از تكميل توليدي نفت افزايش مي-يابد و به تبع آن نرخ توليد نفت نيز كاهش مي¬يابد كه علت اين امر مي¬تواند نوع ترشوندگي سنگ مخزن باشد. حالت بهينة روش گردش آب، نسبت آب به نفت را كاهش و نرخ توليد نفت را به مقدار قابل توجهي نسبت به حالت غير بهينه افزايش مي¬دهد و در نتيجه مقدار خالص فعلي براي حالت بهينه با اختلاف بسيار چشمگيري از حالت غير بهينه بالاتر مي¬باشد.
شماره ركورد :
142557
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مخازن هيدروكربوري
استاد راهنما :
دكتر مهدي عصاره
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت