عنوان :
ايجاد كانال و بررسي تاثير آن روي جوشش هسته اي
نويسنده اصلي :
شهاب علي پور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ‌ارشد
چكيده :
محدوديت منابع انرژي و نياز تجهيزات صنعتي مختلف به كوچك¬تر شدن ، نيازِ به سيستم¬هاي كارآمد براي برداشتن مقادير زيادي گرما از يك سطح كوچك را پيش از پيش ضروري¬تر مي¬سازد. جوشش استخري يكي از روش¬هاي اثبات¬شده در حذف شار¬هاي حرارتي زياد در يك سوپرهيت ديواره اندك، مي-باشند كه در تبديل انرژي، سيستم¬هاي مبدل حرارتي و خنك¬كاري قطعات الكترونيكي با چگالي انرژي بالا كاربرد فراواني دارد. عملكرد انتقال حرارت جوشش استخري را مي¬توان با استفاده از روش¬هاي مختلفي مانند استفاده از سطوح بهبود¬يافته، افزايش داد. اساس بهبود بر مبناي افزايش ضريب انتقال حرارت و بيشينه شار حرارتي مي¬باشد. رساله حاضر بر ساخت سطوح توسط روش¬هاي مكانيكي به منظور افزايش انتقال حرارت در فرآيند جوشش استخري تأكيد دارد. در اين تحقيق ابتدا براي بهبود عملكرد و دقت نتايج به دست آمده، دستگاه تست جديدي طراحي و ساخته شد كه مشكلات دستگاه هاي قبلي مانند نشتي، خطاي اندازه گيري و سختي مونتاژ قطعات را به حداقل برساند و همچنين كيفيت ثبت نتايج و تصويربرداري بالاتر باشد. سپس با استفاده از نتايج آزمايش ها و تست هاي گذشته سعي شد براي ارزيابي مشخصه هاي جديد در مزوكانال ها مانند زبري كانال ها، عمق و زاويه شيارهاي متقاطع، طرح آزمايش جديدي مورد تست قرار بگيرد . در اين تحقيق براي اولين بار مزو كانال هاي دو جهته مورد آزمايش قرار گرفته است كه با سه زاويه متفاوت ايجاد شده اند. در اين رساله سعي شده¬است تا جاي امكان از روش¬هاي ساده و كم هزينه استفاده شود. با بررسي فراوان روش وايركات براي ايجاد كانال ها انتخاب شد. همچنين با تغيير پارامترهاي ماشينكاري دو نوع زبري مختلف درون كانال ها ايجاد شد. در طول آزمايش 10 قطعه مورد بررسي قرار گرفت كه با بررسي نتايج و تحليل داده هاي به دست آمده نمودار هاي شار حرارتي و ضريب انتقال حرارت رسم شد. افزايش عمق تاثير مثبت وبسيار زيادي روي نتايج داشت و همچنين زاويه هاي 15 و 45 درجه عملكرد بهتري را ثبت كردند. بهترين قطعات از لحاظ عملكرد داراي زبري بيشتر بودند و تاثير زبري نيز مثبت بوده است ولي به دليل نزديك بودن زبري قطعات و محدوديت روش وايركات اين تاثير كمتر از پارامتر هاي ديگر بوده است.
شماره ركورد :
142559
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي كاربردي
استاد راهنما :
دكتر صفاري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت