عنوان :
تاثير توانمندي‌هاي تكنولوژيك و بازاريابي بر عملكرد بنگاه‌هاي گروه‌هاي استراتژيك: بررسي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نويسنده اصلي :
مسعود باراني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در عصر حاضر به دليل رو به افول بودن مزيت رقابتي بنگاه‌ها، با كوتاه‌تر شدن چرخه‌ي عمر محصولات و شدت يافتن نوآوري در فرآيند، تجزيه‌وتحليل رقباي صنعت براي دستيابي بنگاه‌ها به موفقيت حائز اهميت است. در رويكرد سازمان صنعتي، با استفاده از نقشه‌ي گروه‌هاي استراتژيك كه نشان‌گر طبقه‌بندي بنگاه‌هاي دنبال كننده‌ي استراتژي‌هاي يكسان است، به تجزيه‌وتحليل رقباي صنعت پرداخته مي‌شود. همچنين در رويكرد منبع‌محور، توانمندي‌هاي تكنولوژيك و توانمندي‌هاي بازاريابي بنگاه‌ها به‌عنوان مؤلفه‌اي حياتي در استراتژي بنگاه‌ها به‌شمار مي‌رود. اين پژوهش با تكيه بر دو رويكرد سازمان صنعتي و منبع‌محور در صنايع با تكنولوژي برتر به‌ويژه بنگاه‌هاي صنعت داروسازي ايران، ضمن بررسي تاثير توانمندي‌هاي تكنولوژيك و توانمندي‌هاي بازاريابي بر عملكرد مالي بنگاه‌‌ها به‌دنبال استخراج گروه‌هاي استراتژيك اين صنعت مبتني بر اين توانمندي‌ها است. در اين راستا پس از بررسي ادبيات موضوع‌، به طراحي مدل مبادرت شده و سپس پرسشنامه‌اي براي سنجش تاثير توانمندي‌هاي تكنولوژيك و توانمندي‌هاي بازاريابي بر عملكرد مالي بنگاه‌ها ايجاد و پس از تاييد خبرگان موضوع در بنگاه‌ها توزيع شد. به‌منظور برازش مدل و بررسي فرضيه‌هاي پژوهش از روش مدلسازي معادلات ساختاري (SEM) مبتني بر رويكرد حداقل مربعات جزئي (PLS) استفاده گرديد. مطلوب بودن شاخص‌هاي پايايي و روايي ارائه‌شده در پژوهش، برازش مناسب مدل‌هاي اندازه‌گيري را به همراه داشت. در نتيجه، پژوهش حاضر ضمن تاييد ارتباط ميان توانمندي‌هاي تكنولوژيك و توانمندي‌هاي بازاريابي با عملكرد مالي بنگاه، در نهايت گروه‌هاي استراتژيك صنعت داروسازي ايران مبتني بر دو بُعد توانمندي‌هاي تكنولوژيك و توانمندي‌هاي بازاريابي را ارائه مي‌دهد.
شماره ركورد :
142572
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر محمد علي شفيعا
رشته تحصيلي :
مديريت تكنولوژي - انتقال تكنولوژي
استاد راهنما :
دكتر محمد مهدوي مزده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت