عنوان :
هماهنگي رله هاي اضافه جريان جهتي با در نظر گرفتن دو حالت وصل به شبكه و جزيرهاي
نويسنده اصلي :
فرزاد زبردست
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده حضور منابع توليد پراكنده در شبكه قدرت توسعه يافته آينده با توجه به مزاياي فراواني آن امري غير قابل انكار است. اتصال اين منابع با توجه به سطح توان توليدي آن¬ها عموما در بخش توزيع سيستم انجام مي¬پذيرد. از آنجا اين قسمت از شبكه عموماً توسط فيوزها و رله¬هاي اضافه جريان حفاظت مي¬گردند، اتصال منابع توليد پراكنده به اين قسمت از شبكه طرح حفاظتي را دچار تغيير مي¬كند. هدف اصلي از اين پروژه مي¬باشد هماهنگي رله‌هاي اضافه جريان جهتي با در نظر گرفتن دو حالت وصل به شبكه و جزيره‌اي مي¬باشد. به همين جهت در ابتدا بحث هماهنگي درشبكه نمونه با مدل¬سازي يك محدودساز جريان خطاي واقعي بررسي شده و سپس بررسي حالت گذراي تاثير متقابل محدودساز و منابع توليد پراكنده پرداخته خواهد شد. به دليل آنكه در حال حاضر اكثر منابع توليد پراكنده از نوع ژنراتورهاي سنكرون مقياس كوچك هستند، در اين پروژه تمركز بروي اين نوع منابع است. در كشور ما نيز در حال حاضر سهم توليد اين منابع بيش از منابع توليد پراكنده ديگر است. جهت تحليل اثر رفتار محدودساز بروي هماهنگي حفاظتي، محدودساز هسته اشباع شده كه از جديدترين انواع محدودسازها است در اين گزارش به صورت كامل مدل شده است. مقدار محدودساز و همچنين مكان نصب محدودساز توسط الگوريتم¬هاي بهينه سازي بدست آورده مي¬شود. در ادامه به تحليل رفتار ژنراتور سنكرون در هنگام خطا پرداخته خواهد شد و ديده مي¬شود كه نوع سيستم تحريك بروي رفتار گذرا اثر بسيار مهمي دارد. با شبيه¬سازي مدل ژنراتور سنكرون اصلاح شده با سيستم تحريك سيم¬پيچي كمكي، هماهنگي ميان رله¬هاي اضافه جريان بررسي مي¬شود و تاثير افزايش تزريق جريان خطا در خروجي ژنراتور بر ميزان هماهنگي رله¬ها ارائه خواهد شد. در ادامه هماهنگي ميان رله¬هاي اضافه جريان جهتي توسط الگوريتم¬هاي پيشرفته بهينه¬سازي MOPSO با هدف كمينه كردن زمان عملكرد رله¬ها انجام مي¬پذيرد. شبيه¬سازي سيستم قدرت توسط نرم¬افزار DIgSILENT صورت گرفته و در راستاي مباحث بهينه¬سازي و تحليلي از نرم¬افزار MATLAB استفاده شده است. واژه‌هاي كليدي: هماهنگي حفاظتي اضافه جريان جهتي، ريزشبكه، سيستم تحريك AREP، محدودساز جريان خطاي هسته اشباع، الگوريتم MOPSO
شماره ركورد :
142573
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
سيستم هاي قدرت
استاد راهنما :
دكتر ﺻﺎدق ﺟﻤﺎﻟﯽ
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت