عنوان :
استفاده از منبع يونيزاسيون الكترواسپري ثانويه در طيف سنج تحرك يوني براي اندازه‌گيري داروي ايميپرامين در نمونه هاي بيولوژيكي با روش ريز استخراج مايع مايع پخشي
نويسنده اصلي :
رحيمي، اميرعلي
محل تحصيل :
اصفهان : دانشگاه صنعتي اصفهان
رشته تحصيلي :
شيمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142584
گرايش رشته تحصيلي :
شيمي تجزيه
دانشكده :
شيمي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد داور :
علي اضغر انصافي، كيومرث زرگوش
استاد راهنما :
محمد تقي جعفري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت