عنوان :
بيوكانژوگاسيون نانوبادي ضد وكتور به سفاروز فعال شده با سيانوژن برومايد،به منظور استفاده در خالص سازي پروتئين هاي بيان شده در اين وكتور
نويسنده اصلي :
قصري،شهروز
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق
رشته تحصيلي :
زيست شناسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
14259
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر نوشين سهرابي
استاد راهنما :
دكتر مهدي حبيبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت