عنوان :
سنتز نانوماده زئوليتي اصلاح شده بوسيله گروه هاي عاملي آميني و بررسي كاربرد آن در رنگبري پساب هاي رنگي
نويسنده اصلي :
سيد محمد رضا سعيدي گلپايگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
در اين پروژه روي عمليات جذب سطحي- به عنوان فرايند تصفيه پساب رنگي و سازگار با محيط زيست - دو رنگزاي آلي آنيوني قرمز مستقيم 80 (DR80) و اسيدي آبي 92 (AB92) روي جاذب زئوليت از نوع سوداليت مطالعه شده است. زئوليت ها آلومينا سيليكات هاي بسيار متخلخلي با ساختارهاي حفره اي و بلورين مختلف هستند. اين ساختار منحصر به فرد زئوليت ها، آنها را براي كاربرد هاي مختلفي به عنوان كاتاليزور، مواد تبادل يوني و جاذب، مهيا كرده است. چون زئوليت ها داراي بار سطحي منفي هستند، لذا براي افزايش زدايش آلاينده هاي آنيوني، سطح ذرات زئوليت بوسيله گروه هاي عاملي آميني نوع چهارم ماده ستيل تري متيل آمونيوم برميد (CTAB) اصلاح سطح شده است. مطالعات رنگ بري با زئوليت اصلاح شده بوسيله آزمايشات ناپيوسته جذبي انجام گرفت. تاثير پارامترهاي مهم و مختلف مانند pH، ميزان جاذب مصرفي و غلظت ابتدايي رنگ در اين پروژه مورد بررسي قرار گرفت. نشان داده شد كه ظرفيت جذب بالايي براي هر دو آلاينده در pH پايين تر وجود دارد. بيشترين در صد حذف رنگ هاي DR80 و AB92 به ترتيب در شرايط معمولي برابر 93% و 72% بود. افزايش در مقدار جاذب و كاهش pH موجب افزايش رنگ بري و افزايش غلظت رنگ، موجب كاهش آن در فرآيند است. آناليز هاي FT-IR، SEM،XRD،TEM و پتانسيل زتا به صورت متراكم براي زئوليت خام و اصلاح شده آن انجام شد كه نشان از پتانسيل آنها براي جذب رنگ هاي DR80 و AB92 دارند. موقعيت پيك از آناليز XRD وجود سورفكتانت را روي سطح خارجي زئوليت تاييد مي كند. آناليزهاي پتانسيل زتا تشكيل بار منفي و كاتيونهاي CTAB را به ترتيب روي سطح زئوليت و اصلاح شده آن اثبات مي كند. آناليز FT-IR وجود گروه هاي عاملي مختلفي را مانند سيليكا و آلومينا روي سطح خارجي زئوليت نشان ميدهد. مدل هاي ايزوترمي لانگموير، فرندليچ و تمپكين براي داده هاي آزمايشگاهي بدست آمده، آزموده شد. مشخص شد كه داده هاي تجربي هم پوشاني خوبي با مدل ايزوترم لانگموير دارد و اين دليل بر آن است كه جذب سطحي در سايت هاي محدود و مخصوصي روي سطح جاذب اتفاق مي افتد. مدل هاي سينتيكي شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره اي براي ارزيابي ساز و كار جذب سطحي، استفاده شد. مدل سينتيكي شبه مرتبه دوم براي جذب هر دو رنگ روي زئوليت اصلاح شده هم خواني خوبي داشت. نتايج نشان داد كه زئوليت اصلاح شده مي تواند به عنوان يك جاذب با ظرفيت جذب بالا پيشنهادي مناسب به جاي كربن فعال به علت قيمت ارزان و بسيار فراواني آن در طبيعت براي رنگ بري رنگزاهاي آنيوني از محلول هاي آبي رنگي باشد.
شماره ركورد :
142592
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر نيازمحمد محمودي
رشته تحصيلي :
مهندسي شيمي - ترموديناميك - سينتيك و طراحي راكتور
استاد راهنما :
دكتر فيضي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت