عنوان :
راهنماي طراحي جداره خيابان با تأكيد بر كاهش آلودگي هاي بصري(مطالعه موردي: خيابان چهارباغ)
نويسنده اصلي :
غفارپناه، مائده
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142596
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
محمود شكوهي
رشته تحصيلي :
شهرسازي گرايش طراحي شهري
استاد راهنما :
بهادر زماني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت