عنوان :
عوامل اجتماعي مرتبط با مديريت بدن در بين جوانان شهر يزد
نويسنده اصلي :
سلماني، حسن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
142600
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
افراسيابي، حسين
رشته تحصيلي :
پژوهش علوم اجتماعي
استاد راهنما :
افشاني، عليرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت