عنوان :
تحليل نشانه شناسي تصويري نگاره هاي داستان اصحاب كهف
نويسنده اصلي :
احمدي چرمهيني، مرضيه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142604
شهر محل تحصيل :
دانشكده صنايع دستي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
زينب صابر
رشته تحصيلي :
هنر اسلامي گرايش مطالعات تطبيقي
استاد راهنما :
زهره طباطبايي، اصغر جواني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت