عنوان :
تهيه و بررسي خواص فيزيكوشيميايي ميكروسفرهاي شناور حاوي بوسپيرون
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: بوسپيرون از دسته داروهاي ضداضطراب مي باشد كه در اختلالات اضطرابي، افسردگي و ترك سيگار كاربرد دارد. بوسپيرون نيمه عمر كوتاه و فراهمي زيستيپاييني دارد و لازم است تا در طول روز به دفعات مصرف گردد.سيستم هاي دارورساني شناور، سيستم هاي نسبتا جديدي هستند كه مدت زمان معيني در معده شناور مي مانند و دارو را طي اين زمان به تدريج آزاد مي كنند. اين نوع دارورساني براي داروهايي كه پنجره جذب باريك و فراهمي زيستي پاييني دارند بسيار مناسب است. پسبوسپيرون مي تواند كانديد مناسبي براي دارورساني شناور باشد. مواد و روش ها:براي ساخت ميكروسفرهاي شناور از روش تبخير-انتشار حلال استفاده شد. دارو و پليمر در محلول يك به يك اتانول و دي كلرومتان حل شدند. محلول حاصل به تدريج به محلول آبي پلي وينيل الكلاضافه شد و بعد از زمان معين، ميكروسفرهاي ساخته شده، جداسازي و خشك شدند. آزمون هاي مختلفي از جمله بازده انكپسولاسيون، اندازه و شكل ذرات، بازده محصورسازي و ضريب بارگذاري، ميزان انحلال و آزادسازي دارو و رفتار شناوري ميكروسفرها انجام شد. نتايج:از بين فرمولاسيون هاي مختلف ساخته شده،آن هايي كه ميكروسفرهاي با اندازه و شكل مناسب داشتند براي آزمون هاانتخاب شدند. بازده محصورسازي فرمولاسيون هاي 1، 2 و 3 به ترتيب 89%، 52% و 27%به دست آمد. آزمون آزادسازي در محيط شبيهسازي معده انجام شد. آزادسازي دارو در پايان زمان 6 ساعت اول از فرمولاسيون هاي 1، 2 و 3 به ترتيب 98/48%، 64/48% و 81/35% شد و نشان داد كه دارو به صورت پيوسته از ميكروسفرها آزاد مي شود. درصد رفتار شناوري ميكروسفرهاي فرمولاسيون هاي 1، 2 و 3 هم به ترتيب 70%، 84% و 80% شد. نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه اودراژيت L100-55پليمر مناسبي براي تهيه فرمولاسيون ميكروسفر شناور بوسپيرون مي باشد و آزادسازي و رفتار شناوري قابل قبولي به دست مي دهد.
شماره ركورد :
142625
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت