عنوان :
برنامه ريزي ساختار كالبدي-فعاليتي با تأكيد بر تنوع پذيري (مطالعه موردي: محلات شاهين شهر)
نويسنده اصلي :
طالبي ورنوسفادراني، افسانه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
142644
شهر محل تحصيل :
دانشكده معماري و شهرسازي
دانشگاه :
دانشگاه هنر اصفهان
استاد مشاور :
داريوش مرادي چادگاني
رشته تحصيلي :
شهرسازي گرايش برنامه¬ريزي شهري
استاد راهنما :
احمد شاهيوندي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت