عنوان :
بهره گيري از ظرفيتها وسازوكارهاي طراحي شهري حساس به آب درجهت مديريت پايدار روانابهاي سطحي، نمونه موردي منطقه 1شهر تهران
نويسنده اصلي :
لطفي پور سياهكلرودي،مرتضي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز تهران شرق
رشته تحصيلي :
معماري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
14266
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
دكتر حيدر جهانبخش
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت