عنوان :
مقايسه اثر دو غلظت متفاوت دهانشويه ي كلرهگزيدين (12 درصد و 0/06 درصد) بر شاخص لثه اي و شاخص پلاك دنداني كودكان 7 تا 9 ساله مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سال 1397
محل تحصيل :
رشت
چكيده :
مقدمه: سلامت دهان و دندان به عنوان بخشي از سلامت عمومي، روي كيفيت زندگي افراد و سلامت اجتماعيشان تاثيرگذار است. شايع¬ترين بيماري¬هاي عفوني دهان، مرتبط با پلاك دنداني مي¬باشند. جهت تكميل روش¬هاي مكانيكي كنترل پلاك دنداني، استفاده از دهانشويه كلرهگزيدين كه به عنوان استاندارد طلايي براي كنترل پلاك به روش شيميايي شناخته شده است، توصيه مي¬شود. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر دو غلظت مختلف دهانشويه كلرهگزيدين (12/0 و 06/0 درصد) برميزان تجمع پلاك و التهاب لثه در كودكان 7 تا 9 سال مي¬باشد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه كارآزمايي باليني، 57 كودك 7 تا 9 سال مراجعه كننده به يك مطب خصوصي در شهر رشت در سه گروه 19 نفري قرار گرفتند. قبل از مصرف دهانشويه شاخص پلاك و شاخص لثه براي همه كودكان ثبت شد (T0). سپس شاخص پلاك با استفاده از پاكسازي دنداني حرفه¬اي به صفر رسيد. بعد شركت كنندگان گروه اول دهانشويه هگزوداين (كلروهگزيدين 12/0 درصد)، گروه دوم دهانشويه ميرادنت (كلروهگزيدين 06/0 درصد همراه با سديم فلورايد) و گروه سوم (شاهد) دهانشويه پلاسبو را روزي دوبار به مدت دوهفته استفاده كردند. پس از دو هفته شاخص پلاك و لثه برايشان مجدد ثبت گرديد (T1). اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم¬افزار Spss نسخه 24 و توسط آزمون¬هاي آماري t-زوجي، آناليز واريانس و مقايسات دو به دو توكي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: براساس نتايج به دست آمده در هر سه گروه مورد بررسي شاخص¬هاي پلاك و لثه قبل و بعد از مداخله كاهش معناداري داشتند (001/0 P<). بين دهانشويه¬هاي دارونما، كلروهگزيدين 06/0 درصد و 12/0 درصد تفاوت معني¬داري از نظر تاثيرگذاري بر شاخص پلاك دنداني مشاهده نشد (982/0=p) هرچند روي شاخص لثه¬اي اين تفاوت معني¬دار بود (001/0 P=) به¬طوري كه هر دو غلظت دهانشويه كلروهگزيدين بهتر از دارونما بودند (01/0P<) ولي اين دو نسبت به هم برتري نداشتند (892/0P=). نتيجه‌گيري: غلظت هاي 06/0 % و 12/0% كلروهگزيدين هر دو تقريبا به يك ميزان موجب كاهش شاخص لثه در مقايسه با دارونما مي¬شوند. با توجه عوارض كمتر غلظت¬هاي پايين¬تر كلروهگزيدين، شايد در كودكان كم سن مناسب¬تر باشند. هرچند در ارتباط با كاهش شاخص پلاك اين تفاوت چندان بارز نبود.
شماره ركورد :
142668
دانشگاه :
علوم پزشكي گيلان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت