عنوان :
سنتز تك ظرفي و سه جزئي 5،3،1- تري آريل پيرازولها در حضور نانو ذراتZnFe2O4
نويسنده اصلي :
مهدي لشگري
محل تحصيل :
پيام نورمركز ابهر
رشته تحصيلي :
شيمي - گرايش آلي
مقطع تحصيلي :
كار شناسي ا رشد
تاريخ دفاع :
95/11/10
شماره ركورد :
142677
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر عزت اله نجفي
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر باقرمحمدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت