عنوان :
بررسي ميزان تمايل معلمين ابتدايي آموزش و پرورش گناوه به تدريس در روستاهاي آن شهرستان
نويسنده اصلي :
بهروزي،عباس
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بوشهر , دانشگاه پيام نور بوشهر
رشته تحصيلي :
ع .تربيتي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
شماره ركورد :
142684
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
خانم سوسن آقاجان بگلو
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت