عنوان :
سيستم كنترل و نظارت در راديو و تلويزيون
نويسنده اصلي :
علوي برازجاني ،سيد محمد رضا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بوشهر , دانشگاه پيام نور بوشهر
رشته تحصيلي :
م .دولتي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
شماره ركورد :
142685
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
آقاي پرهيزكار
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت