عنوان :
بررسي رابطه بين ميزان اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري معلمان آموزش و پرورش استثنايي شهر بوشهر با رضايت شغلي آنها
نويسنده اصلي :
فكوري.زهرا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بوشهر , دانشگاه پيام نور بوشهر
رشته تحصيلي :
ع .تربيتي
مقطع تحصيلي :
ليسانس
شماره ركورد :
142694
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
خانم آقاجان بگلو
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت