عنوان :
فيزيك جديدبه زبان ساده
نويسنده اصلي :
شهرام قره بيگي توابع
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بوشهر ,
رشته تحصيلي :
فيزيك
شماره ركورد :
142707
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
اسفار
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت