عنوان :
شناخت وضعيت تحقيق وپژوهش دربين دانش آموزان دوره متوسطه كنگان
نويسنده اصلي :
سميه مغداني
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بوشهر ,
رشته تحصيلي :
ع .اجتماعي
شماره ركورد :
142710
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
كرمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت